Zapytanie – Przeprowadzenie szkolenia Spawacz MAG 135

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,
w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 05.2018 do kat maksymalnie 06.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy opis zamówienia: Continue reading „Zapytanie – Przeprowadzenie szkolenia Spawacz MAG 135”