Zapytanie – Przeprowadzenie szkolenia Spawacz MAG 135

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,
w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 05.2018 do kat maksymalnie 06.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy opis zamówienia:

a) W ramach zamówienia zrealizowane zostaną następujące kursy:

SPAWACZ MAG (135)  – dla 1 grupy min. 6 UP. Czas trwania min. 150 godzin szkoleniowych na grupę, w tym min. 120 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Spawacz MAG (135). UP po zdanym egzaminie otrzyma Książkę Spawacza z wpisem nabytych uprawnień i świadectwo z egzaminu kwalifikacji spawacza, certyfikat w metodzie MAG (135). Preferowany termin rozpoczęcia szkolenia 7 maj 2018r.

b) Koszt dojazdu trenerów, sal, zapewnienia Uczestnikom przerw kawowych w ciągu dni szkoleniowych, koszty egzaminów, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę.

c) Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany na podstawie egzaminów zewnętrznych
w oparciu o 4 etapy: I Zakres, II Wzorzec, III Ocena; IV Porównanie: etap IV będzie porównaniem uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (etap II efekty uczenia się) po zakończeniu szkolenia. Fakt nabycia kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowany na podstawie oceny i walidacji wyników egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego podniesienie kwalifikacji przez Uczestników Projektu, kopia certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, książeczka spawacza. Szkolenia będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wszyscy Uczestnicy otrzymają następujące materiały szkoleniowe: odpowiedni skrypt lub podręcznik, ramowy program szkolenia.

d) W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do: Przeprowadzenia zajęć/wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem. Stosowania się do szczegółowego harmonogramu, programu zajęć i materiałów dydaktycznych, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji. Prowadzenie list obecności i dzienników. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbierania od Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczeń i/lub oświadczeń), oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami zamawiającego, oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez zamawiającego, ustawiania stolików i krzesełek w salach.

Do pobrania: Opis przedmiotu zamówienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *