Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Szkolenie Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego

Nowogard, dnia 04.06.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Warkowo 6. 72-200 Nowogard, Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Szkolenia dla Uczestników Projektu. CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,  w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 06.2018 do kat maksymalnie 07.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Continue reading „Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Szkolenie Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego”