Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-psychologicznej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia grupowego.

Nowogard, dnia 14.07.2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warnkowo 6. 72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Diagnoza społeczno-psychologiczna, indywidualne poradnictwo psychologiczne, wsparcie grupowe.

 

CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa; 80570000-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego;

 

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski
i kamieński) wsparcia dla min 32 Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 07.2018 do maksymalnie 12.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Continue reading „Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-psychologicznej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia grupowego.”