Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-psychologicznej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia grupowego.

Nowogard, dnia 14.07.2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warnkowo 6. 72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Diagnoza społeczno-psychologiczna, indywidualne poradnictwo psychologiczne, wsparcie grupowe.

 

CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa; 80570000-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego;

 

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski
i kamieński) wsparcia dla min 32 Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 07.2018 do maksymalnie 12.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

 

 1. Zamówienie związane z realizacją zadania składa się z następujących elementów:
 2. a) Diagnoza społeczno-psychologiczna i podpisanie umów na wzór kontaktu socjalnego – indywidualne spotkania z psychologiem: (4h/1UP, 1h=60min):

a.1) Indywidualna sesja ogólna: m.in. identyfikacja potrzeb, diagnoza przyczyn wykluczenia społecznego, braku zatrudnienia, ustalenie problematyki, zbadanie postawy i ograniczeń UP, mocnych i słabych stron, stanu emocjonalnego, barier psychologicznych – 2h/1UP, wnioski włączone do IPD);

a.2) Przeprowadzenie testu predyspozycji osobowych i omówienie wyników (2h/1UP);

a.3) Podpisanie umów z UP;

 1. b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2h/1UP, 1h=60min) w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego UP. Ścieżka zostanie opracowana na podstawie przeprowadzonych kompleksowych diagnoz (wyniki raportów ze spotkań z psychologiem, wyniki testu predyspozycji, wyniki raportów ze spotkań z doradcą zawodowym, opracowany IPD). Ustalenie ścieżki reintegracji odbędzie się w ścisłej konsultacji z PUP oraz OPS z obszaru realizacji projektu;
 2. c) Grupowe poradnictwo psychologiczne – (10h/1gr., liczba grup: 3, liczba spotkań dla grupy: 2 x 5h/1 spotkanie (1h=60 min.)) Tematyka: pomoc UP we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, zmniejszenie poczucia lęku, nauka asertywności, wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. d) Grupy wsparcia – (10h/1gr., liczba grup: 3, liczba spotkań dla grupy: 2 x 5h/1 spotkanie (1h=60 min.)). Tematyka: przełamywanie samotności dzięki kontaktowi z os będącymi w podobnej sytuacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących danego problemu pozwalające spojrzeć na niego z innej strony lub znaleźć jego rozwiązanie. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
  i zapobieganie poczuciu izolacji społecznej, pomoc w zwalczaniu bezradności, zwiększenie świadomości UP na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, którą zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.
 4. e) Trening kompetencji i umiejętności społecznych – (10h/1gr., liczba grup: 3, liczba spotkań dla grupy: 2 x 5h/1 spotkanie (1h=60 min.)). Tematyka: budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, poznanie modeli negocjacji partnerskich; radzenie sobie z krytyką; wykorzystywanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w realnych sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.
 5. Realizacja zadań odbędzie się zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17.
 6. Wymagania dotyczące prowadzących: psycholog – wykształcenie wyższe kierunkowe, posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia wsparcia psychologicznego i min. 2 lata doświadczenia m.in. w zakresie wsparcia prowadzonego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie (dyplomy, zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy, umowy, CV etc.) osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia należy załączyć do oferty.
 7. Projekt realizowany jest w województwie zachodniopomorskim w powiecie goleniowskim i kamieńskim. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. Zamawiający zapewnia sale na zajęcia, catering (przerwy kawowe) na zajęcia grupowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia poniesionych przez UP.
 8. W ramach realizacji zajęć, prowadzący zobowiązani są w szczególności do:
 9. Przeprowadzenia zajęć/wsparcia dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem.
 10. Stosowania się do szczegółowego harmonogramu, programu zajęć i materiałów dydaktycznych, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.
 11. Wypełniania kart pracy po każdych zajęciach.
 12. Prowadzenia list obecności i dzienników.
 13. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.
 14. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbierania od Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczeń i/lub oświadczeń), oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków,
  w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami zamawiającego, oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez zamawiającego, ustawiania stolików i krzesełek w salach.

II.                  Warunki udziału w postępowaniu:

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawców oraz warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, zdolnością/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawca przedstawi oświadczenie o niekaralności.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) w pieniądzu na rachunek bankowy, lub w kasie zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wymaganego terminu składania ofert wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego lub w kasie zamawiającego (ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard). Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku łącznego zaistnienia następujących przesłanek – 1) wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz 2) złożenia wniosku o zwrot wadium. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 47 1140 2017 0000 4102 1135 8068. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację poprzez wpis w tytule przelewu: WADIUM NOWE MOŻLIWOŚCI – PSYCHOLOG.
 4. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy może zostać zobowiązany do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz 2) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę.
 5. Wykonawcy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska
  w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 7. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z treścią niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
 8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana.
 9. Zapytanie ofertowe (część opisowa i część ofertowa jako integralna część oferty) wraz
  z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony ponumerowane i zaparafowane) powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta złożona w postępowaniu dotyczącym realizacji zadań w projekcie „Nowe możliwości”. Nie otwierać przed dniem 23.07.2018r., godz. 09:00”.
 10. Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście (w godz. roboczych, tj. 8:30 – 16:00) na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, ul Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard – do dnia 23.07.2018r., godz. 09:00.
 11. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia, oraz zmiany liczby osób objętych wsparciem.
 14. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

III.          Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności, przeprowadzania ankiet, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika,
 2. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 3. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:

–          realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany
w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;

–          akceptacja organizacji zajęć w godzinach 7-21 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);

Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 1. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy.
 2. Systematyczne i terminowe przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności, dzienników i innych dokumentów związanych z realizacją szkoleń wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku zgodnie z umową.
 3. Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

 1. Opis warunków zawarcia umowy:
 2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

– przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem,

– przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach,

– zastrzegające Zamawiającemu możliwość nie przyjęcia zawartości merytorycznej zajęć/wsparcia
w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy,

– zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

– zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, przede wszystkim poprzez wykazanie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie, oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć/wsparcia w innym terminie,

– zastrzegające możliwość wyboru przez Zamawiającego innego Wykonawcy w przypadku niewypełniania warunków umowy lub odstąpienia Wykonawcy od umowy z uzasadnionych przyczyn,

– zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

 1. a) stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia,
 2. b) uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
 3. c) zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 4. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: awis@awis.org.pl. Pytania można kierować w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 08:00.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 7. Kryteria oceny ofert:

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 

 1. Kryterium 60% cena:

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 60

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.

 

 1. Kryterium 20% gotowość do realizacji zamówienia:

Najwyższą liczbę̨ punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do zrealizowania zajęć (danej sesji zajęć), a dniem rozpoczęcia tych zajęć (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 14 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć́ termin zajęć (danej sesji zajęć) najwcześniej na dzień́ wypadający 14 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku niezrealizowania zajęć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca podlega karze umownej), zgodnie ze wzorem:

Punkty przyznawane za kryterium gotowości będą liczone wg następującego wzoru:

G = (G min : G 0 ) x 20

gdzie:

G – liczba punktów przyznana danej ofercie,

G min – najwyższa gotowość ( najmniejsza liczba dni) spośród ważnych ofert,

G 0 – gotowość (liczba dni) obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowości wynosi 20.

 

 1. Kryterium 20% wynik testu:

Znajomość  ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014, nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami), znajomość Kodeksu Pracy, wiedza z zakresu zachodniopomorskiego rynku pracy, zostanie zweryfikowana na podstawie testu wiedzy osób objętymi ofertami, przeprowadzonego w ustalonym terminie w wyznaczonym miejscu (Biurze Projektu lub siedzibie Zamawiającego) przed zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy. Test składa się z 20 pytań. Termin oraz adres zostanie przekazany zakwalifikowanym oferentom drogą e-mailową nie później niż 3 dni robocze po terminie składania ofert. W przypadku nieprzystąpienia do testu, w ramach kryterium zostanie przyznane 0 punktów.

Punkty przyznawane za kryterium wynik testu będą liczone wg następującego wzoru:

T = (Tb : Tmax) x 20

gdzie:

T – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Tb – wynik testu wiedzy dla danej oferty,

Tmax – maksymalny uzyskany wynik testu wiedzy spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium wynik testu wynosi 20.

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji projektu), uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

 1. Pozostałe informacje:
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje spełnianie kryterium klauzuli społecznej.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
 5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian
  w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
 8. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
 9. ostatecznej ilości uczestników,
 10. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie).

 

Szczegóły i załączniki do zapytania znajdują się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125265

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *