Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Projekt „AKADEMIA FACHOWCÓW”

logotypy

Z dniem 1 maja 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Akademia Fachowców”.

Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych i biernych zawodowo, które nie są zarestrowane w PUP, w wieku 30 l. i więcej,
  • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 l. i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkałych na terenie powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego.

Działania projektowe realizowane będą w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2021 r., polegają na wsparciu łącznie 120 osób poprzez:

  • Doradztwo i pośrednictwo pracy,
  • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji – darmowe szkolenia i kursy zawodowe,
  • Staże zawodowe,
  • Poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie osób niepełnosprawnych przez trenera aktywności - obie formy wsparcia zapewniane w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt:
- e-mail: biuro@awis.org.pl
- nr tel. 607 315 490
- bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Boh. Warszawy 34/4 w Nowogardzie

Czytaj więcej o: Projekt „AKADEMIA FACHOWCÓW”

Informacja do oferty pracy Pedagog Rodzinny

Oferta pracy Pedagog rodzinny
 
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
pkt 2. w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Czytaj więcej o: Informacja do oferty pracy Pedagog Rodzinny

Harmonogram - Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu Stowarzyszenia AWIS

rodzinaOd 1 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" dofinansowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim oraz Gminą Osina. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie AWIS. W ramach projektu powstają 3 Placówki Wsparcia Dziennego, jedna w Nowogardzie oraz dwie w Gminie Osina. W każdej świetlicy  pracować będą m. in. wychowawcy, pedagodzy rodzinni, psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla min. 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego.

Czytaj więcej o: Harmonogram - Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu Stowarzyszenia AWIS

Oferta pracy - PEDAGOG RODZINNY

loga projektu

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00 poszukuje osoby do pracy na stanowisku

 

PEDAGOG

Czytaj więcej o: Oferta pracy - PEDAGOG RODZINNY