Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

grafikaCzym jest placówka wsparcia dziennego? To miejsce utworzone z myślą o wspieraniu dzieci oraz ich złożonego systemu rodzinnego. Placówka taka zapewnia przede wszystkim:
- pomoc dziecku w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań dziecka,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna,

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Czytaj więcej o: Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” nr POPC.03.01.00-00-0086/18 , finansowanego z EFS w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17).

Zapraszamy instruktorów do złożenia dokumentów aplikacyjnych na prowadzenie kursów komputerowych w nastęujących modułach: 

1. „Rodzic w Internecie” – czas trwania 16 godzin;

2. „Mój biznes w sieci” – czas trwania 16 godzin;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci” – czas trwania 16 godzin;

4. „Działam w sieciach społecznościowych” – czas trwania 16 godzin;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – czas trwania 16 godzin;

6. „Rolnik w sieci” – czas trwania 16 godzin;

7. „Kultura w sieci"– czas trwania 16 godzin;

 Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwag na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

DO POBRANIA: OFERTA INSTRUKTOR KURSÓW KOMPUTEROWYCH

Czytaj więcej o: Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe

plakat kursy komputeroweGmina Osina wspólnie ze Stowarzyszeniem AWIS prowadzi nabór na darmowe szkolenia komputerowe.
Regulamin, formularz zgłoszenia i załączniki można pobierać:
• w Urzędzie Gminy Osina pok. 112 
• na stronie www.osina.pl
• w Stowarzyszeniu AWIS, ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-220 Nowogard
•na stronie www.awis.org.pl

Dodatkowo wraz z formularzem należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2, a w przypadku osób niepełnosprawnych należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3

Formularze należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osina pok. 112 lub w Stowarzyszeniu AWIS, ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:
• Wioleta Wojciechowska tel. 508 499 620; - Urząd Gminy w Osinie
• Iwona Husarz tel.667 317 490; - Stowarzyszenei AWIS 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe