Harmonogram - Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu Stowarzyszenia AWIS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2019

rodzinaOd 1 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" dofinansowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim oraz Gminą Osina. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie AWIS. W ramach projektu powstają 3 Placówki Wsparcia Dziennego, jedna w Nowogardzie oraz dwie w Gminie Osina. W każdej świetlicy  pracować będą m. in. wychowawcy, pedagodzy rodzinni, psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla min. 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego w ramach projektu oraz idące za tym działania, mają zapewnić rodzinie taką pomoc, która wyeliminuje zagrożenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub zapewni mu powrót do rodziny biologicznej (w przypadku gdy już poza nią przebywa). Warto podkreślić, że niniejszy projekt jest zgodny z zakresem usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt zapewni rodzicom kompleksowe, interdyscyplinarne i bezpłatne wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, wychowania, ustabilizowania sytuacji życiowej oraz w prowadzeniu domu. Oferta obejmuje różne formy wsparcia rodziny oraz szeroką gamę różnorodnych zajęć. Należą do nich m.in.:

  • wzmacnianie kompetencji rodziców w zakresie opieki i wychowania dziecka,
  • wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem,
  • udzielanie rodzinom telefonicznych porad oraz wsparcie informacyjne przy znalezieniu właściwych instytucji mogącą danej rodzinie pomóc,
  • socjoterapia dla dzieci, edukacja społeczno-finansowa oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci.

Obecnie trwają prace przygotowawcze polagające na dostosowaniu pomieszczeń oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. 

Szczegółowe informacje nt. otwarcia Placówek Wsparcia Dziennego oraz rekrutacji uczestników projektu, pojawią się już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz na portalu Facebook Stowaszyszenia AWIS.

logotypy