Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Placówka Wsparcia Dziennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

Informujemy, że Zarząd Powiatu Goleniowskiego podjął uchwałę, którą wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie jako miejsce, w który zostanie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego w Nowogardzie. Z przyczyn technicznych nie było możliwe utworzenie placówki w budynku byłego hotelu "CISY".
W ramach projektu pn. Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim ,Czwarte piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" umowa nr RP2P.07.06.00-32-K008/18 w ramach dzialania 7.6 z RPO WZ, pomieszczenia wyznaczone pod działalność PWD zostaną wyremontowane, doposażone i częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych (podest ruchomy dla ON, łazienka dostosowana do ON).
W ramach projektu utworzone zostaną 3 placówki. Placówka Wsparcia Dziennego w Osinie funkcjonować będzie w świetlicy wiejskiej w Osinie, natomiast Placówka w Węgorzach w świetlicy wiejskiej w Węgorzach.
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Stowarzyszenie AWIS, a partnerami Powiat Goleniowski oraz Gmina Osina.

 

Czytaj więcej o: Placówka Wsparcia Dziennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Brawo TY

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Brawo TY” nr POWR.01.03.01-00-0076/18-00, finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Akademia Fachowców”

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Akademia Fachowców” nr RPZP.06.05.00-32-K080/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00: Rynek pracy,  Numer i nazwa Działania RPZP.06.05.00: Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 120 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

Akademia Fachowców